Destinations on the tour

Tianzi Mountain>Yuanjiajie>Yellow Stone Village>Yellow Dragon Cave>Baofeng Lake>heaven Gate Mountain and more