Destinations on the tour

Delhi>Agra>Jaipur>Jodhpur>Udaipur & Mumbai