Destinations on the tour

Tokyo>Mt Fuji>Hakone>Tokyo>Takayama>Shirakawago>Kanazawa,Kyoto>Nara>Kyoto>Mt Koya>Osaka