Destinations on the tour

Taipei>Taroko Gorge>Taipei>Jiaoxi>Taipei.