Destinations on the tour

Kyoto > Nara > Kyoto > Mt Fuji/Hakone > Tokyo