Destinations on the tour

Beijing>Xi’an>Shanghai>Suzhou>Nanjing> Yangtze River>Chongqing>Chengdu>Leshan> Mount Emei>Guilin & Guangzhou